Záruka

Táto päťročná obmedzená záruka sa vzťahuje na všetky výrobky spoločnosti Yakima Australia Pty Ltd, *ak sa neuvádza inak. Táto záruka platí len pre pôvodného maloobchodného nákupcu a končí sa, ak pôvodný nákupca predá alebo inak prevedie výrobok na inú osobu.

Na základe preskúmania výrobku spoločnosťou Yakima opraví spoločnosť Yakima chyby materiálu alebo spracovania, a to opravením alebo výmenou chybného výrobku podľa vlastného uváženia spoločnosti Yakima bez účtovania poplatkov za súčiastky alebo prácu v súlade s obmedzeniami a vylúčeniami uvedenými v tejto záruke. Spoločnosť Yakima sa môže rozhodnúť neopraviť alebo nevymeniť chybný výrobok, pričom v tomto prípade spoločnosť Yakima poskytne pôvodnému maloobchodnému nákupcovi podľa vlastného uváženia buď vrátenie finančných prostriedkov vo výške kúpnej ceny zaplatenej za výrobok, alebo dobropis použiteľný na nákup nových výrobkov alebo strešných komponentov spoločnosti Yakima.

Nároky vyplývajúce z tejto záruky si môžete uplatňovať len vtedy, ak požiadate o záručný servis a výrobok spoločnosti Yakima predložíte spolu s pôvodnou faktúrou alebo potvrdenkou alebo iným dokladom.

Táto záruka sa nevzťahuje na problémy spôsobené bežným opotrebením (okrem iného vrátane škrabancov, preliačenín, dier alebo estetickej oxidácie povrchu alebo prirodzeného rozkladu farieb a materiálov v dôsledku dlhodobého používania), komerčným využívaním, nezákonnou prevádzkou vozidla, škodou spôsobenou nesprávne zaisteným nákladom, nehodami, poruchami vozidla, na ktorom bol výrobok spoločnosti Yakima namontovaný, alebo úpravami alebo opravami, ktoré nevykonala alebo neschválila spoločnosť Yakima. Táto záruka sa ďalej nevzťahuje na problémy vyplývajúce z podmienok mimo kontroly spoločnosti Yakima, okrem iného vrátane krádeže, nesprávneho používania, preťaženia alebo neschopnosti zmontovať, pripevniť alebo používať výrobok v súlade s písomnými pokynmi alebo usmerneniami spoločnosti Yakima priloženými k výrobku alebo poskytnutými pôvodnému maloobchodnému nákupcovi. Spoločnosť Yakima nehradí náklady na údržbu, odmontovanie alebo montáž výrobku spoločnosti Yakima.

Spoločnosť Yakima nenahrádza škody spôsobené bleskami, vodou, ohňom, vyššou mocou, vojnou, výtržnosťami ani škody spôsobené inými príčinami mimo kontroly spoločnosti Yakima.

Tento výrobok spoločnosti Yakima sa nepovažuje za chybný v súvislosti s materiálom alebo spracovaním len preto, že si vyžaduje prispôsobenie, aby spĺňal vnútroštátne alebo miestne technické požiadavky platné v krajine inej, ako je krajina predaja.

Ak je potrebný záručný servis, výrobok spoločnosti Yakima by ste mali vrátiť predajcovi, od ktorého ste ho kúpili, alebo akémukoľvek (inému) schválenému predajcovi spoločnosti Yakima.

Predajca spoločnosti Yakima poskytne pôvodnému maloobchodnému kupujúcemu pokyny, ako postupovať. Ak pôvodný maloobchodný kupujúci nie je schopný kontaktovať predajcu spoločnosti Yakima alebo predajca nie je schopný napraviť chybu, pôvodný maloobchodný kupujúci by mal kontaktovať distributéra schváleného v danej krajine.

Na účely zabezpečenia nápravy na základe tejto záruky (buď zo strany predajcu spoločnosti Yakima, alebo priamo spoločnosti Yakima) je nevyhnutný dôkaz o nákupe v podobe pôvodnej faktúry alebo potvrdenky za nákup. Táto záruka sa vzťahuje na všetky výrobky vyrobené po 1. januári 2006, *ak sa neuvádza inak.

Touto zárukou nie sú dotknuté zákonné práva koncového používateľa v súlade s platnými vnútroštátnymi zákonmi, či už práva v neprospech oficiálneho predajcu spoločnosti Yakima vyplývajúce z kúpnej zmluvy, alebo práva na inom základe. Ak vnútroštátne právo nestanovuje inak, práva koncového používateľa sa obmedzujú na práva udelené na základe tejto záruky. Spoločnosť Yakima, spoločnosti jej skupiny a jej distribútori (vrátane oficiálnych predajcov spoločnosti Yakima) nenesú zodpovednosť za nepriame ani následné škody.