Záruka

Túto záruku poskytuje spoločnosť Yakima Europe Coöperatief U.A. družstevná organizácia, ktorá vznikla a existuje podľa zákonov Holandska, so sídlom v Rotterdame, registrovanou adresou Twentehaven 7, 3433 PT Nieuwegein, Holandsko, [email protected] (ďalej ako “YakimaEU”) koncovému používateľovi tohto produktu spoločnosti YakimaEU.

Na tento produkt spoločnosti YakimaEU sa poskytuje záruka na obdobie [piatich] ([5]) rokov od pôvodného dátumu kúpy koncovým používateľom. Záruka sa poskytuje na chyby materiálu a spracovania.

V prípade požiadavky na záručný servis vráťte produkt spoločnosti YakimaEU predajcovi, od ktorého ste ho kúpili, alebo ľubovoľnému (inému) autorizovanému predajcovi produktov spoločnosti YakimaEU.

Táto záruka je obmedzená nasledujúcimi podmienkami:

1. Nárok na záručný servis v rámci tejto záruky vzniká len vtedy, ak spolu s produktom spoločnosti YakimaEU predložíte aj originál faktúry alebo pokladničného bloku, a za predpokladu, že sériové číslo na produkte spoločnosti YakimaEU je čitateľné.

2.
Povinnosť spoločnosti YakimaEU&rsquo je obmedzená na opravu alebo podľa jej uváženia výmenu produktu spoločnosti YakimaEU alebo poškodeného dielu.

3. Záručné opravy musí vykonať spoločnosť YakimaEU. Za opravy vykonané inými osobami sa neposkytuje žiadna náhrada a na takéto práce a poškodenie produktu spoločnosti YakimaEU spôsobené takýmito prácami sa táto záruka nevzťahuje.

4. Tento produkt spoločnosti YakimaEU sa nepovažuje za chybný z hľadiska materiálu alebo spracovania, ak vyžaduje úpravu na účely dosahovania súladu s vnútroštátnymi alebo miestnymi technickými alebo bezpečnostnými normami platnými v akejkoľvek krajine mimo Európskej únie. Táto záruka sa nevzťahuje na takéto upravené produkty spoločnosti YakimaEU a za takéto úpravy alebo škody v ich dôsledku sa neposkytuje žiadna náhrada.

5. Táto záruka sa nevzťahuje na:

 • a.
  pravidelné kontroly, údržbu a výmenu dielov v dôsledku bežného opotrebovania a na úpravy nevykonané alebo nepovolené spoločnosťou YakimaEU;
 • b.
  náklady súvisiace s dopravou, demontážou a montážou produktu spoločnosti YakimaEU;
 • c.
  preťaženie a iné nesprávne používanie vrátane nepoužívania tohto produktu spoločnosti YakimaEU na svoje bežné účely a na nesprávnu montáž;
 • d.
  poškodenia spôsobené nedostatočným zaistením nákladu a poškodenia spôsobené nehodami alebo poškodeniami vozidla, na ktorom je produkt spoločnosti YakimaEU namontovaný;
 • e.
  škody spôsobené bleskom, vodou, ohňom, vyššou mocou, vojnou, verejnými nepokojmi alebo akýmikoľvek inými príčinami, na ktoré spoločnosť YakimaEU nemá vplyv.

6. Zákonné práva koncového používateľa’ v príslušných platných vnútroštátnych právnych predpisoch, či už voči autorizovanému predajcovi produktov spoločnosti YakimaEU vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo inak, nie sú touto zárukou dotknuté. Ak to nie je v rozpore s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, práva podľa tejto záruky sú jedinými právami koncového používateľa a spoločnosť YakimaEU, spoločnosti jej skupiny a jej distribútori (vrátane autorizovaných predajcov produktov spoločnosti YakimaEU) nie sú zodpovední za nepriame ani následné škody.